Nog veel vragen onbeantwoord na infovergadering brand Matco Waregem
Foto: FVL

Dinsdagavond verzamelden een 100-tal aanwezigen uit Nieuwenhove in het O.C. van Nieuwenhove te Waregem waar een infovergadering van het stadsbestuur plaatsvond waarbij de VMM, Aquafin, het stadsbestuur en CEO en de milieu coördinator van Matco meer uitleg kwamen geven over de brand van die fatale 19 december.

CEO Christian Deslypere vertelde dat na het vertrek van alle werknemers het rook- en brandalarm is afgegaan. Toen twee bedienden, die nog in de burelen aanwezig was een kijkje ging nemen, waren er reeds grote vlammen te zien en was het onmogelijk om zelf actie te ondernemen. Het was wachten op de komst van de brandweer die eveneens via het brandalarm was verwittigd.

In het bedrijf waren ongeveer 350 soorten brandbare producten opgeslagen en was het voor de brandweer een onmogelijke taak om nog een deel van het bedrijf te kunnen redden. Er waren ook diverse ontploffingen die het vuur nog heviger deden aanwakkeren en zorgden voor een enorme rook- en roetontwikkeling. Daarnaast was er nog het bluswater die met 1000m3/per uur over de brandhaard werd verspreid. Zowel de brandweer als het bedrijf hebben alle mogelijke middelen ingezet om de milieuvervuiling tegen te gaan. Het bluswater, gemengd met latex en andere chemische stoffen kon echter onmogelijk allemaal worden opgevangen. Om 0.03 in de nacht van 19 op 20 december was er melding van vervuild bluswater richting waterzuiveringsstation Waregem. Aquafin heeft hier dan ook onmiddellijk ingegrepen en de nodige maatregelen genomen door o.a. extra slib te laten aanvoeren.

Ondanks alle acties is toch nog een klein deel vervuild afvalwater afgevoerd uit het waterzuiveringsstation. Op 20 december om 09.00 was er melding van vervuild bluswater in de Gaverbeek. De VMM heeft dan de Gaverbeek laten afdammen. Mede door de neerslag (15mm) de dagen na de brand is op 21 december de dam doorbroken en kwam vervuild bluswater in de Leie terecht. Dit vervuild bluswater werd op 24 december tot in de Oude Leiearm van Astene (Deinze) waargenomen, waarbij De Vlaamse Waterweg dan de sluizen heeft gesloten omdat vervuild water niet in Gentse binnenwateren zou terechtkomen.

Metingen toonden aan de pH waarde in de Gaverbeek nog 4,13 was terwijl dat normaal ongeveer 7 zou moeten zijn. Latex is wel afbreekbaar met water waardoor de pH waarde zich reeds na enkele dagen hersteld. Er moet nog verder onderzocht worden welke impact dit zal hebben op fauna en flaura. Volgens Natuurpunt zijn er ook dode vissen waargenomen, de VMM heeft hier geen weet van en zegt dat de meeste vissen wellicht gevlucht zijn richting Leie, wat volgens Natuupunt haast onmogelijk is.

Eind vorige week was de visuele vervuiling verdwenen, oever en grond moeten zich wel nog herstellen, daarom zullen ook stalen genomen worden van de bodem, dit zal eind januari gebeuren. De Gaverbeek was de op 1 na beste waterloop qua waterplanten. Afwachten wat de invloed van de vervuiling hierop zal zijn.

De inwoners hadden toch nog heel wat vragen omtrent de vervuiling van regenwater, moestuintjes, ze hadden ook graag geweten of de rook nu al dan niet schadelijk en/of giftig was. Daarnaast was er, afhankelijk van de wind, op sommige plaatsen sterke geurhinder die zorgde voor irritatie en/of hoofdpijn. Uit voorzorg werd zelfs een school gesloten. Ze vroegen zich ook af waarom nog geen analyses zijn gebeurd. Hierop gaf de VMM te kennen dat nog te vroeg was en dat zij stap voor stap te werk gaan.

Tenslotte zei schepen Maria Polfliet (CD&V) dat ook de stad al het nodige heeft gedaan naar de bewoners toe, er werd onmiddellijk na de brand een crisiscentrum opgericht in het stadhuis en de burgemeester bleef de hele nacht stand-by. Op de website van de stad werd, telkens als er info was, een update geplaatst. Bewoners vroegen of het niet mogelijk was om een coördinator aan te duiden waar mensen met vragen terecht kunnen en die iedereen feed-back bezorgt. Nu kunnen de bewoners hun vragen stellen via het e-mailadres milieu@waregem.be. Ze konden ook hun e-mailadres invullen op een lijst van de firma Matco die hen dan de nodige info kan bezorgen.

Voor schade door rook en/of roet dienen slachtoffers hun eigen brandverzekering aan te spreken. Bodemverontreiniging moet vastgesteld worden door bodemsaneringsdeskundige die door de verzekeringsmaatschappij is aangesteld. Melden via milieu@waregem.be.

Schepen Maria Polfliet benadrukte dat er door alle instanties zal geleerd worden uit deze brand en dat deze infovergadering de laatste communicatie was naar bewoners toe en dat verdere communicatie via de firma Matco moet verlopen.

Christian Deslypere, CEO Matco beëindigde de infovergadering met de mededeling dat hij de zorgen van de omwonenden begrijpt en dat alles in orde was volgens de voorwaarden waaraan het bedrijf moest voldoen. Intussen werd een voorlopige locatie gevonden waar alle 15 medewerkers aan de slag kunnen blijven. “Het was een grote opdoffer om een goed draaiend bedrijf in één opslag te zien verloren gaan, maar we blijven niet bij de pakken zitten en hopen zo snel mogelijk terug opnieuw te kunnen starten met de bouw van een nieuwe fabriek.” Aldus CEO Christian Deslypere.