Start heraanleg R35 Westerlaan-Noorderlaan Waregem

Op 1 juni starten het Agentschap Wegen en Verkeer, Aquafin en de stad Waregem aan de heraanleg van de Westerlaan en Noorderlaan. Het traject van de werken loopt van het kruispunt met de Stationsstraat tot aan het kruispunt met de Jozef Duthoystraat. Het voorbije jaar voerden de nutsmaatschappijen reeds voorbereidende werken uit. In een eerste deelfase zal er weinig tot geen hinder zijn. Het einde van de werken is voorzien begin 2019.

Het project

De Westerlaan en Noorderlaan zijn dringend aan vernieuwing toe. Dit stuk van de ring is het enige dat nog niet werd aangepakt. De heraanleg zorgt voor de nodige aanpassingen aan de huidige omgeving: een schoolomgeving met tal van fietsers en voetgangers, gemotoriseerd verkeer, handelszaken, station…

Het ontwerp gaat uit van een aantal doelstellingen. Eerst en vooral zet het in op een inrichting van de weg waar veiligheid voorop staat. De vele scholieren moeten op een veilige manier van en naar school kunnen gaan. Onder meer brede voetpaden en veilige oversteekplaatsen ter hoogte van het Koninklijk Atheneum en het station zorgen hiervoor. Bovendien komt er een zone 30 in de Westerlaan en Noorderlaan.

De nieuwe weginrichting wordt afgestemd op het openbaar vervoer. Zo zullen de schoolbussen tijdens de spits niet langer via de centrumstraten rijden, maar wel langs de Ringweg. Het doorgaande verkeer zal gestimuleerd worden om niet langer de Westerlaan en Noorderlaan te nemen, maar wel de Oosterlaan en Zuiderlaan.

Naast de veiligheid is in het ontwerp uiteraard ook aandacht voor de verfraaiing en vernieuwing van de publieke ruimte. Bovengronds uit zich dit in een heraanleg van gevel tot gevel, de aanplanting van groen over het ganse traject en een aangename stationsomgeving.
Ondergronds komt er een gescheiden rioleringsstelsel, waarbij het regenwater en afvalwater afzonderlijk worden afgevoerd. Een ondergronds waterbekken vangt overtollig regenwater op.

Fasering

Er is een doorgedreven fasering voorzien. Op deze manier kan de hinder zoveel mogelijk beperken worden en de bereikbaarheid van woningen, scholen, bedrijven en het station zo goed mogelijk houden. Er zijn zes hoofdfases, met een voorwaardelijke zevende fase.

Start heraanleg R35 in Waregem
Foto : © AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Fase 1

Fase 1 start op 1 juni in de Slekkeput. De hinder is hierbij beperkt. Vanaf 1 augustus starten ook de andere subfases van fase 1. Het einde is voorzien voor eind november, indien de weersomstandigheden dit toelaten.

Fase 1.1 Slekkeput
Op 1 juni start de aannemer met fase 1.1. Deze fase situeert zich in de Slekkeput. Tot aan het bouwverlof (10 juli) legt de aannemer er een tijdelijke weg aan en voert hij een aantal werken uit als voorbereiding voor de aanleg van de riolering. Op 1 augustus is het bouwverlof afgelopen en wordt de riolering er aangelegd.

Fase 1.2 en fase 1.3
Vanaf 1 augustus start de aannemer ook met de uitvoering van fase 1.2 tussen de Duthoystraat en de Vennestraat en fase 1.3 ter hoogte van het Atheneum en de Zeswegenstraat.

Fase 1.2 houdt de aanleg van een kluifrotonde in. De aanleg zal gebeuren in twee subfases (1.2a en 1.2b). Tijdens fase 1.2a werkt de aannemer aan de zijde van de onpare huisnummers. Tijdens fase 1.2b is dit aan de zijde van de Vennestraat. Het verkeer blijft mogelijk vanaf het station richting het stadion. Meer info over het verkeer tijdens de werken vindt u verder.

Tijdens fase 1.3 legt de aannemer een zone met onder meer parkeerplaatsen aan ter hoogte van de Zeswegenstraat en het Koninklijk Atheum. Deze werken gebeuren gelijktijdig met de andere subfases van fase 1 en hebben geen invloed op het verkeer.

Fase 2

Tijdens fase 2 is het kruispunt met de Vijfseweg aan de beurt. Tijdens twee deelfases, samen goed voor 43 werkdagen, komt er een nieuw kruispunt.
Fase 2a bevindt zich op het kruispunt aan de zijde van de Vijfseweg. Tijdens deze fase situeren de werken zich vanaf de Slekkeput tot aan het midden van het kruispunt Vijfseweg-Westerlaan-Oosterlaan. Fase 2b bevindt zich aan de zijde van de Stationsstraat.

Verdere fasering

Fase 3 bevindt zich in de Noorderlaan. Ze loopt van de Stationsstraat tot de oprit van de Colruyt. Ook hier zijn er twee deelfases. Fase 3a loopt van de Stationsstraat tot de Olmstraat, fase 3b van de Olmstraat tot halverwege de oprit van de Colruyt. Voor fase 3 zijn 84 werkdagen voorzien.

Fase 4 bevindt zich tussen de Olmstraat en de Westerlaan en zal in 42 werkdagen uitgevoerd worden.

Fase 5 bevindt zich in de Westerlaan en loopt van de Noorderlaan tot en met het kruispunt met de Zeswegenstraat. Er zijn 50 werkdagen voorzien.

Fase 6 loopt van de Zeswegenstraat tot aan de kluifrotonde. Dit laatste stuk van de Westerlaan zal in een periode van 40 werkdagen heraangelegd worden.

Ten slotte is er nog een voorwaardelijke fase 7. Afhankelijk van enkele onteigeningen en vergunningen breidt de nieuwe parking ter hoogte van het Atheneum nog uit. De impact op het verkeer is hier zeer beperkt. Er zijn 40 werkdagen voorzien.

Verkeer tijdens de werken

Vanaf 1 augustus komt er een omleiding voor het verkeer. Dit zal ook tijdig aangekondigd worden via borden langs het traject. Tijdens de volledige duur van de werken zal het verkeer via twee routes worden omgeleid.

Het verkeer richting Sint-Eloois-Vijve loopt via de E17. Het verkeer kan afrijden aan afrit 6 (Kruishoutem) en vervolgens de N459 en de N43 volgen. Ook afrijden via afrit 4 (Deerlijk) is mogelijk. Daar volgt het verkeer de N36 en vervolgens de N43.

Het verkeer met een bestemming in of rond het centrum van Waregem kan via de R35, de ring rond Waregem, haar bestemming bereiken. De route loopt in tegenwijzerzin langs de R35. Enkel tijdens fase 2 kan het verkeer niet onder de spoorweg via de Vijfseweg. Een alternatief op deze route loopt via de N382 en de Eikenlaan.

Start heraanleg R35 in Waregem
Foto : © AWV – Agentschap Wegen en Verkeer

Volg de werken

Er zijn een aantal mogelijkheden om de werken te volgen. Via de website van de stad Waregem en de webpagina van AWV www.wegenenverkeer.be/Waregem worden er regelmatig updates gebracht. Via de webpagina van AWV kan iedereen zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief. Daarin wordt informatie verspreid over de voortgang van de werken. Voor dringende of specifieke informatie zal de aannemer tijdig brieven bussen bij de getroffen bewoners en bedrijven. Het stadsbestuur communiceert ook regelmatig via Facebook en Twitter met de vaste hashtag #werkenring.